Number of products: 0
Price: 0 CZK
  Contact form
  I want to send a question.

  https://cs-cz.facebook.com/pages/Pekeln%C3%A1-d%C3%ADra/212800305414516

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  1. Základní ustanovení

  Zde uvedené obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Pekelná díra, který provozuje firma SOL-TECH s.r.o.

  Prodávající:


  SOL-TECH s.r.o.

  Vratislavova 5/29

  128 00 Praha 2

  IČO.: 29028337

  DIČ.: CZ29028337

   

  Kupující:
  Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Pekelná díra.

  Zde uvedené smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

  2. Jak vytvořit objednávku a uzavřít kupní smlouvu

  Zboží je objednáváno prostřednictvím internetového formuláře. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
  Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
  Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

  2. 1. Předmět objednávky a závazky prodávajícího
  Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
  Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud daný typ zboží není skladem.

  2. 2. Závazky kupujícího
  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného.

  2. 3. Cena
  Cena uvedená v internetovém obchodě Pekelná díra je konečná cena s DPH. Uveřejněním nových cen zboží se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

  3. Dodací podmínky

  Zboží bude expedováno do 7 dnů od potvrzení objednávky. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín odeslání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

  3. 1. Osobní převzetí zboží na kontaktní adrese

  Zboží může být převzato kupujícím na kontaktní adrese pro osobní převzetí zboží (viz. kontakt). Osobní převzetí je možné pouze po předešlé dohodě.

  3. 2. Doprava zboží
  Zboží bude zasláno na adresu kupujícího prostřednictvím české pošty, zásilkovnou nebo jinou formou přepravy po dohodě. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

  3. 3. Cena za dopravu 
  U objednávek na dobírku se uplatňuje jednotné poštovné a balné v celkové výši 150 Kč, při platbě bankovním převodem tato částka činí 90 Kč.

  3. 4. Převzetí dodávky
  Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
  Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  4. Způsob úhrady

  Úhrada probíhá platbou za zboží na účet prodávajícího. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného a balného. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

  Po předchozí dohodě je též možná platba v hotovosti při osobním převzetí zboží. Prodávající v tomto případě neručí za schopnost vrácení bankovek a mincí (platba hotově musí být pokud možno v přesné výši).

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího písemně. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

  6. Jiná ustanovení

  V případech, kdy:
  - se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  - se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží 
  - zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici

  bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

  6. 1. Ceny zboží
  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

  6. 2. Užívání registrovaných údajů
  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

  6. 3 Použité předměty
  Použité předměty představují speciální sortiment s omezenou nabídkou. Na toto zboží se nevztahuje záruka.
  Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 
   

  7. Ochrana osobních údajů

  Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
  Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. 
  Provozovatelé internetového obchodu Pekelná díra si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům.

  8. Reklamace

  8. 1. Kupující
  Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi obsahem objednávky a doručeným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.
   

  8. 2. Prodávající
  O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
  Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
  V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

  8. 3. Zánik nároku na uplatnění reklamace
  Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
  V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

  9. Závěrečná ustanovení

  Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. 
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Pekelná díra. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.